वर्षभरात ध्वनीक्षेपक व ध्वनिवर्धक वापरासाठी १० दिवस जाहीर तर ५ दिवस राखीव

केंद्र शासनाच्या ध्वनी प्रदुषण (नियमन व नियंत्रण) सुधारीत नियम २०१७ अन्वये तसेच ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० च्या नियम ५(३) नुसार, ध्वनीक्षेपक व...